به طور کلی در صورت احراز هر یک از شروط ذیل ازدواج مجدد قابل انجام است:
۱.رضایت همسر اول
۲.عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
۲.عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام به تمکین
۳.ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج
۴ محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یک سال یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یک سال تبدیل می‎شود
۵. ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند،
۶. سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای فرد غیرقابل تحمل می‌کند
۷.ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از ۶ ‌ماه،
۸. عقیم بودن زن
۹.غایب شدن زن به مدت بیش از یک ‌سال، است که بر اساس آن مرد اجازه ازدواج مجدد را خواهد داشت.
در صورت تحقق هریک از موارد فوق الذکر زوج می تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست ازدواج مجدد را ارائه نماید.