هرگاه مبایعنامه ای تنظیم می شود طرفین قرارداد می بایست تعهداتی را یا در زمان تنظیم قرارداد و یا در زمان مقرر انجام دهند . یکی از مهمترین تعهدات فروشنده تنظیم سند بنام خریدار است که زمان و مکان آن در مبایعنامه مشخص شده است . حال گاهی اوقات به علل مختلف از جمله مشکلات شهرداری و مالیاتی تنظیم سند در زمان مقرر امکان پذیر نمی باشد . در این زمان خریدار چنانچه توافقی با فروشنده ننموده باشد مکلف است با مراجعه به دفترخانه مشخص شده درمبایعنامه گواهی عدم حضور را دریافت نماید . بنابراین اخذ گواهی عدم حضور از دفترخانه علیرغم آماده نبودن سند الزامی است  چرا که مبنای مطالبه خسارت می باشد. البته باید به این مطلب اشاره نمود که نباید عدم تنظیم سند مستند به عدم انجام تعهدات خریدار باشد مثلاً قسمتی از ثمن معامله را پرداخت ننموده باشد.

در چنین صورتی خریدارمی تواند با در دست داشتن مبایعنامه و گواهی عدم حضور دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و خسارات  را علیه فروشنده از دادگاه درخواست نماید.