مشاور حقوقی

نظر مشاور حقوقی در مورد جعل

جعل

کلمه ی جعل به معنی تزویر و وضع می باشد.

و به معنی ساختن بر خلاف واقعیت و از روی قصد مانند سکه ی تقلبی، سند تقلبی و ساختگی و … است.

همه مفاهیم جعل در حقوق جزایی مورد بررسی قرار گرفته و دارای مجازات می باشند.

مشاور حقوقی در مورد انواع جعل ها توضیح می دهد:

 

مشاور حقوقی

 

جعل مادی

به این صورت که در شکل و ظاهر نوشته دستکاری شده و خدشه وارد شود.

جعل معنوی

جعل معنوی به طور معمول به این صورت معنی می شود که  که بدون وارد کردن

هیچ گونه صدمه و خراشی به ظاهر نوشته و یا سند  و … در آن حقیقتی را تحریف کرده

و مطالبی که مربوط و  منتسب به شخص دیگری است را به شکلی دیگر در آن جا بروز دهند.

 

 

شرط مسئول شناختن مرتکب جرم و اثبات آن

 

– باستی ماهیت جعلی نوشته و یا سند و … حتما محرز شود.

– برای اینکه استفاده کننده  مسئول شناخته شود بایستی شخص مورد نظر علاوه بر مرتکب شدن

اقدام مادی، قصد ارتکاب جرم را نیز داشته باشد، به این معنی که باید در ابتدا عمد

در استفاده از سند جعل شده داشته باشد و دوما قصد ضرر و خسارت رساندن

به یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی را شخص مورد نظر داشته باشد.

– قابلیت اینکه ضرر وارد شده است حتما باید، محرز باشد.

 

مجازات جرم ارتکاب جعل

با توجه به مصادیق در قانون مجازات آن از سه ماه شروع شده تا ۲۰ سال زندان نیز وجود دارد.

 استفاده کردن از سند مجعول هم جرمی برای جعل است و قانونگذار می تواند

برای این جرم نیز همان مجازات جرم جعل سند را وضع کند.

و اما در شرایطی که شخص مورد نظر هم سند را جعل کرده باشد و هم اینکه از آن استفاده کرده باشد،

مجازات وی شدیدتر شده و مرتکب دو جرم شده است.