شخص حقوقی (شرکت) در طول حیات خود می تواند تغییر کند که یکی از این تغییرات تغییرموضوع آن است.تغییرموضوع می تواند افزایش یا کاهش مورد یا مواردی به موضوعات آن باشد یا تغییر کلی موضوع اولیه که طی مراحل وصورتجلساتی انجام می شود.
البته نکته حائز توجه و قابل توجه این است که شرکتهای با موضوعات خاصی که ذیلا آورده شده است مستقیما قابل ثبت اولیه و تغییرات نبوده و ثبت این نوع از شرکتها و تغییرات آنها منوط به اخذ مجوز و استعلام از سازمان ذیربط است.موضوعات مذکور عبارتند از:
 ۱.تبلیغاتی ۲.فرهنگی هنری ۳.چاپ ۴.حمل ونقل(به هر نحو) و اتومبیل کرایه و آژانس و املاک ۵.نگهداری کودک و سالمند ۶.آتش نشانی و اطفا حریق ۷.خدمات درمانی و پزشکی
مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات:
۱.کپی آگهی تاسیس
۲.کپی روزنامه رسمی
۳.کپی مدارک شناسایی همه اعضا
۴.درصورت داشتن تغییرات آگهی آخرین تغییرات