تمکین در لغت به معنای مالک شدن و ثابت نمودن است و معنای اصطلاح حقوقی آن انجام وظایف زناشویی است که در مقابل آن نشوز قرار دارد به معنی خارج شدن از طاعت که ضمانت اجرای ان بیان خواهد شد.
تمکین به معنای ادای وظایف زوجیت وبه ۲دسته تمکین عام و خاص تقسیم می شود.
تمکین عام به معنی انجام وظایف خانوادگی و اطاعت از شوهر و پذیرفتن ریاست شوهر بر خانواده و نظرات وی درمورد تربیت فرزندان ، امور خانوادگی و امور و روابط اجتماعی است. و تمکین خاص به معنی برآورده کردن درخواست های جنسی زوج است. در صورت عدم تمکین ، زن ناشزه بوده و استحقاق نفقه را نخواهد داشت .عذر موجه که در ماده ۱۱۰۸ بیان شده خوف مالی و شرافتی و بدنی است که با اثبات آن زن از محرومیت نفقه معاف میشود. اصل بر تمکین است و مرد با نشوز را ثابت کند.
ضمانت اجرای نشوز:
۱.عدم استحقاق نفقه
۲.عدم استحقاق اجرت المثل
.امکان طرح دعوای الزام به تمکین از جانب زوج
۳. اجازه ازدواج مجدد