خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توأم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده.
رفتار مادی جرم خیانت در امانت استعمال به معنی مصرف کردن یا استفاده کردن، تصاحب یعنی مال دیگری را از آن خود دانستن، مفقود نمودن که اشاره به خارج کردن عمدی مال از دسترس مالک دارد یا نابود ساختن است. اتلاف مال اعم از کل مال و جز آن است.
 موضوع جرم خیانت در امانت طبق قانون اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبل سفته و چک و قبض و نظایر آن است.
مهم­ترین رکن در تحقق خیانت در امانت وجود عنصر سپردن است که باید توسط مالک یا متصرف قانونی مال صورت گیرد.
تسلیم مال باید ارادی بوده و قرار براین باشد که مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد.
برخی از حقوقدانان معتقدند خیانت در امانت در مال مشاع قابل تحقق است.