طلاق توافقی عبارت است ازاینکه زوجین در تمام مسائل مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه نفقه جهیزیه و فرزند مشترک با یکدیگر توافق می نمایند و این توافقنامه را همزمان با تقدیم دادخواست به دادگاه ارئه می نمایند. تا با نتیجه این توافق طلاق محقق شود.
انواع طلاق
طلاق رجعی : که در این نوع طلاق  تا زمانیکه زن در عده است (سه ماه و ده روز) مرد می تواند به همسرش رجوع کند یعنی زوج از طلاق پشیمان شده است . حق رجوع از اختیارات مرد است و به محض رجوع زن موظف به انجام وظایف زناشویی است .
طلاق بائن :این نوع طلاق که به طلاق خلع هم معروف است عبارت است از اینکه طلاقی که مرد در آن حق رجوع ندارد . این نوع طلاق خود تقسیم می شوند به الف ) طلاق قبل از زناشویی ب)طلاق زن یائسه ج)طلاق خلع : زن به دلیل اکراهی که از همسر خود دارد حاضر است در قبال بخشش کل یا قسمتی از حقوق خود از وی طلاق بگیرد. د)طلاق مبارات: اکراه در این نوع طلاق طرفینی است و زن مالی را از حقوق خود می بخشد تا زوج او را طلاق دهد.