اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

تغییر موضوع شرکت

شخص حقوقی (شرکت) در طول حیات خود می تواند تغییر کند که یکی از این تغییرات تغییرموضوع آن است.تغییرموضوع می تواند افزایش یا کاهش مورد یا […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

ثبت شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است بین دو یا چند نفر و تحت اسم خاصی برای امور تجارتی تشکیل می شود و مسئولیت هریک از شرکاء به نسبت […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت یک عنوان خاصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشکیل می گردد. همان طور که از نام شرکت […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

انحلال شرکت

شرکت های سهامی در موارد ذیل منحل می شود : ۱- زمانیکه شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت های سهامی شرکت تجاری محسوب می شوند و سرمایه اینگونه شرکت ها در زمان تأسیس منحصراًتوسط مؤسسین تأمین می گردد. و حداقل شرکا سه نفر […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

ثبت شرکت بامسئولیت محدود

این نوع شرکت یکی از رایج ترین نوع شرکتهایی است که از جانب عموم به ثبت می رسد . این شرکت بین دو یا چند نفر […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

ثبت مؤسسه

ماده ۱ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی، موسسه غیر تجارتی را چنین تعریف نموده است: مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی […]