اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

وصیت

تعریف: وصیت عبارت است از انشای امری که اثر آن معلق به فوت انشاء کننده خواهد بود؛ خواه این تملیک رایگان و مستقیم مال یا دستور […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

مهر و موم ترکه

ترکه (ماترک) یا میراث به کلیه اموال و تعهدات گویند یا به عبارتی کلیه دارایی متوفی که بعد ازفوت او به وراث و نزدیکان وی انتقال […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

تحریر ترکه

منظور از تحریرترکه، معین نمودن میزان ترکه و دیون متوفی می باشد. (ماده۲۰۶ قانون امور حسبی)درخواست تحریرترکه از ورثه و یا نماینده قانونی آنها و وصی […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

انحصاروراثت

درخواست گواهی انحصاروراثتانحصار وراثت در حقوق عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی صلاح که امروزه میبایست در اولین قدم با مراجعه […]