اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

کمیسیون ماده ۱۰۰

کمیسیونهای ماده صدازنظرصلاحیت محلی به کلیه تخلفات ساختمانی واقع در محدوده قانونی  و حریم هر شهر رسیدگی می کنند . برای تفکیک اراضی طبق ماده ۱۱ […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

الزام به انجام تعهد

تعهد در لغت به معنی به عهده گرفتن و پیمان بستن است و این مفهوم  در حقوق در دو معنی عام و خاص استعمال می شود.معنی […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

خسارات

خساراتی که مطابق قانون قابل مطالبه می باشند عبارت اند از :۱-خسارات حاصل از عدم انجام تعهد۲-خسارات تأخیر تأدیه۳-خسارات دادرسیمطالبه خسارت فرع بر مطالبه اصلی است […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

مطالبات

وصول مطالبات مطالبات یکی از دعاوی رایج در دادگاه های ایران است . مبنای مطالبه ممکن است اسناد تجاری مانند چک و سفته ، قرارداد و […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

سرقفلی

تعریف: حقی است که تاجر در نتیجه جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود در تجارتخانه  حاصل نموده است.منشاء این حق عرف تجاری بوده که متعاقبا […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

قرادادها

قراداد و اهمیت آنتنظیم قرارداد در روابط کاری بین اشخاص از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که امروزه بیش از هزاران پرونده قضایی در دادگاهها وجود […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

الزام به تنظیم سند

هرگاه مبایعنامه ای تنظیم می شود طرفین قرارداد می بایست تعهداتی را یا در زمان تنظیم قرارداد و یا در زمان مقرر انجام دهند . یکی […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

تخلیه

هرگاه مکانی تحت هر شرایطی اجاره داده شود مستاجر متعهد است که عین مستاجره را در موعد مقرر تحویل دهد ، حال چنانچه در زمان مقرر […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

اجاره

اجاره عقدی است که بر اساس آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود . اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

سفته

اسناد تجاری ( چک ، سفته ، برات )اسناد تجاری اسنادی هستند که دو مشخصه ذیل را توأمان داشته باشند :الف) متضمن طلب پولی کوتاه مدت […]