اسفند ۲۵, ۱۳۹۳

آدم ربایی

 آدم رباییتعریف: عبارت است ازانتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن.آدم ربایی به معنای سلب آزادی […]