اسفند ۲۵, ۱۳۹۳

اختلاس

اختلاساختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است.از لحاظ لغوی خلس و اختلاس به معنی  ربودن با خدعه […]