اسفند ۲۶, ۱۳۹۳

ارث و مسائل آن

ارث و مسائل آن  دو امر موجب تعلق ارث به افراد می شود ۱- نسب که به معنای انتساب ،نژاد قرابت،خاندان و رگ و ریشه بوده […]