اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

استرداد جهیزیه

جهیزیه اموالی است که زوجه بنا بر رسم موجود آنها را خریداری نموده و با خود به خانه شوهر می برد. جهیزیه در مالکیت زوجه می […]