دی ۲۷, ۱۳۹۴

موسسه حقوقی چه واحدی است :

مؤسسه واحدی است که با نام و هدف معین در مالکیت بحش عمومی  و یا خصوصی یا ترکیبی از این دو …