اسفند ۲۶, ۱۳۹۳

ولایت قهری در حقوق ایران

ولایت قهری در حقوق ایراندر ولایت قهری در لغت به معنی حکومت کردن ، تسلط پیدا کردن ، دوست داشتن ، یاری دادن ،دست یافتن و […]